Aktivisme/Barnevernet/Jan-Aage Torp i Aftenposten: «Beijing-konferansen forbereder verdensvid nedbryting av tradisjonelle familiestrukturer»

Jan-Aage Torp i Aftenposten: «Beijing-konferansen forbereder verdensvid nedbryting av tradisjonelle familiestrukturer»

Jan-Aage Torp
29. August 1995

I tidsrommet 30.august-15.september 1995 holdes FNs fjerde Kvinnekonferanse i Beijing. Denne konferansen vil bli det mest ateistiske og familie-nedbrytende korstoget i verdenshistorien! Det verste er at norske myndigheter og norske skattebetalere er med og sikrer denne konferansens negative profil.

Jan-Aage Torp i Aftenposten: «Beijing-konferansen forbereder verdensvid nedbryting av tradisjonelle familiestrukturer»

(Biledtekst: Feministen Gloria Steinem er den viktigste premissleverandør for Beijing-konferansen.)

Det er grunn til å merke seg hvor denne konferansen holdes. Ikke noe land i verden har misbrukt og undertrykt kvinner mer enn Kina med sin tvangs-abort policy og «ett barn per familie»-lov. Dette er nasjonen som overvåker menstruasjons-periodene slik at myndighetene kan identifisere unge kvinner med ikke-godkjente svangerskap, og tvangs-aborter kan dermed gjennomføres. Dette er også nasjonen som har myrdet flere titalls millioner jente-babyer. Fordommene mot jenter har vært så effektive at kjønns-andelen av menn i store deler av Kina er 64 prosent! Det er en tragedie at en slik nasjon skal ha æren av å være vertskap for en konferanse om bedring av kvinnenes kår! Inn i denne sammenhengen reiser vår egen Gro Harlem Brundtland, og bidrar dermed til å legitimere en slik nasjons kvinne-politikk.

Hva er så budskapet som formidles i forberedelsesdokumentene til Beijing-konferansen?

1) Familien som institusjon møter en entydig fiendtlig holdning. Ekteskapet ansees som roten til alt ondt for kvinnen, og derfor blir ekteskapet hovedsakelig oversett i forhandlingene. Alt som er relatert til tradisjonelle manns- og kvinne-relasjoner blir foraktet. Mennene blir ansett som undertrykkere og utnyttere som bør betraktes deretter av alle kvinner. Familien som institusjon får skylden for det meste av volden som kvinner og jenter opplever. At menn og kvinner skal være partnere i fostring og omsorg av barn, blir overhodet ikke nevnt. Det er tydelig at familien som institusjon skal få sitt dødsstøt i Beijing.

2) For konferanse-lederne er begrepet «kjønns-feminitet» av stor betydning. Man presenterer en ny måte å vurdere menneskets seksualitet på. Forestillingen om at babyer kommer til verden som gutt eller jente hører fortiden til. Seksuell identifikasjon er noe som samfunnet pådytter barna, og deretter forventer samfunnet at man «spiller sin rolle» for resten av livet. En feministisk forfatter uttrykker det slik: «Selv om mange mennesker tenker at menn og kvinner er det naturlige uttrykk for et genetisk blåpapir, så er kjønn et produkt av menneskelig tanke og kultur, en sosial konstruksjon som skaper alle individers «sanne natur».» Med andre ord er det ingen andre forskjeller mellom mann og kvinne enn noen ubetydelige, ytre trekk. Hvis vi beskytter barna fra sosial og religiøs kondisjonering, vil mennesket fritt kunne bevege seg inn i og ut av eksisterende kjønn og kjønnsroller i henhold til sine preferanser, synes konklusjonen i Beijing-dokumentene å være.

Språkbruket i Beijing-dokumentene søker også å oppnå kjønnsnøytralitet. Man håper å eliminere ord som kone, ektemann, sønn, datter, søster, bror, mannlighet, kvinnelighet, maskulin, feminin. Isteden bringer man inn ord som foreldre, ektefelle, barn, ungdom. Selv om denne endringen ikke uttrykkes klart og tydelig, er det ingen tvil ved grundig gjennomlesning at dette er målsetningen.

3) Beijing-konferansens primære mål vil være det samme som under FNs Befolkningskonferanse ifjor i Kairo. Den konferansen var planlagt med sikte på å fremme «sikker sex»-ideologi, kondom-bruk, og «reproduksjons»-rettigheter (dvs. fri og ubegrenset tilgang til abort) i alle verdens nasjoner. Her spilte Gro Harlem Brundtland en meget sentral rolle. Dessverre var det liten motstand mot denne agenda fra kristent hold. Takket være Pave Johannes Paul II og en del katolske og protestantiske ledere, ble imidlertid ikke konferansens målsetninger oppnådd. Men isteden for å gi opp planene, ble FNs tropper bare omgruppert, og man forberedte den endelige seieren i Beijing.

For å sikre seg internasjonal aksept av sikker sex, kondom-bruk og reproduksjons-rettigheter, er det tegn som tyder på at både USA og Norge tenker å koble framtidig u-hjelp til landenes «lydighet» i disse spørsmålene.

4) Homofile og lesbiske «rettigheter» står sentralt i den filosofi som preger denne konferansen. Lesbiske organisasjoner har spilt en sentral rolle i forberedelseskomiteen. Det klart uttrykte målet er å gi mennesker retten til å velge mellom fem kjønn istedenfor to kjønn: mann, kvinne, homoseksuell, lesbisk, biseksuell. Homoseksualitet blir ansett som moralsk sett likeverdig med heteroseksualitet. Det hevdes at for kvinnen er lesbisk kjærlighet å foretrekke, da man da slipper mannlig undertrykkelse. Kunstig befruktning blir presentert som den ideelle måten å bli gravid på. Og man vil at lesbiske partnere skal ha samme foreldre-rettigheter som historisk sett har vært forbeholdt biologiske fedre.

5) De offisielle dokumenter er også meget fiendtlig innstilt til religion – spesielt dem som kjønnsfeminister har demonisert som «fundamentalister». Dette er grupper som katolikker, evangeliske kristne, ortodokse kristne, ortodokse jøder, muslimer, og alle andre personer som har religiøse overbevisninger som er i motsetning til feminist-dogmene. Det hevdes at ingen ting har gjort så mye for å undertrykke kvinnen som disse patriarkalske religioner.

Men hvorfor være så nervøs for hva som skjer i Beijing?

170 nasjoner vil her være representert. En verdensvis ødeleggelse av familien som institusjon vil bli resultatet hvis vi ikke uttaler oss klart og entydig mot det verden over. Innflytelsen på norsk samfunnsliv blir ikke umiddelbart så stor, da mye av dette tankegodset allerede har sneket seg inn. Problemet er at hvis ikke alle gode krefter forener seg mot dette, kan disse nedbrytende tankene legitimeres. Og attpåtil med norske skattebetaleres og folkavalgtes velsignelse!

Powered by Cornerstone