Notater/Sludder og vås om at Norge igjen er blitt et «A-land» for menneskerettigheter!

Sludder og vås om at Norge igjen er blitt et «A-land» for menneskerettigheter!

Jan-Aage Torp
21. Mars 2019
Sludder og vås om at Norge igjen er blitt et «A-land» for menneskerettigheter!

Norge ble i 2012 degradert til et «B-land» som menneskerettighetsland, men det gjøres stadig et poeng av fra regjeringen Erna Solberg at i 2017 ble vi forfremmet til «A-status».

Er dette sludder og vås, eller er det bliitt tryggere for mennesker i Norge?

HVA SKJEDDE?

I 2017 fikk Norge i realiteten A-status som menneskerettighetsland, etter degraderingen til B-land i 2012. Norge fikk derved stemmerett i det internasjonale og europeiske nettverket for nasjonale institusjoner, samt møte- og talerett i flere FN-møter og prosesser som gjelder menneskerettigheter.

Norge mistet A-statusen i 2012 etter at FNs høykommisær vurderte at landet ikke hadde en tilfredsstillende frittstående institusjon for menneskerettigheter. Stortinget etablerte derfor i 2014 Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIMR), som er institusjonen som i 2017 fikk statusen tildelt av styret i Det internasjonale nettverket for nasjonale institusjoner for menneskerettigheter, GANHRI.

FNs menneskerettighetsråd traff i 2016 en resolusjon om tilnærming mellom GANHRI og FNs uavhengige traktatorganer, herunder Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD), slik at vedtaket i GANHRI antas å likestilles med et FN-vedtak om oppgradering.

OPPGAVEN  TIL NIMR

NIMR beskriver seg selv slik på sine egne nettsider:

FN anbefaler alle stater å ha en nasjonal institusjon for menneskerettigheter som fremmer og beskytter menneskerettighetene nasjonalt. I Norge har Stortinget gitt denne oppgaven til Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). NIM er et uavhengig, offentlig organ som organisatorisk er underlagt Stortinget. Vi har hovedkontor i Oslo og et kontor i Kautokeino, med til sammen 20 ansatte.

NIMR ble opprettet i 2015 ved Lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Vår oppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. Vi jobber derfor med et bredt spekter av menneskerettigheter, fra ytringsfrihet og personvern til rettigheter for sårbare grupper som asylsøkere, urfolk, barn og eldre. Vår oppgave er ikke å behandle enkeltsaker, men å bidra med fagkunnskap og gi råd og veiledning, slik at statens myndigheter kan ivareta sitt menneskerettslige ansvar best mulig.

I tillegg til å avgi uttalelser, blant annet i forbindelse med høringer, redegjør vi for utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge og kommer med anbefalinger om forbedringer i vår årsmelding til Stortinget. Vi skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Det gjør vi særlig ved å:

  • gi juridiske råd til Stortinget, Sametinget, regjeringen og forvaltningen
  • overvåke menneskerettighetenes stilling i Norge
  • undervise i, og fremme forskning på menneskerettigheter
  • informere allmennheten om menneskerettigheter
  • være en brobygger mellom myndigheter og sivilsamfunnet

MEN DET SKJER IKKE...

Jeg har lest igjennom alle årsrapportene fra NIMR til Stortinget for 2015, 2016 og 2017, samt styrereferater og øvrige publikasjoner, og jeg må beklage at NIMR gjør ikke jobben sin.

Selvsagt skal de ikke gå inn i enkeltsaker, men det er iøynefallende at NIMR behendig unngår å gå inn i eksempelvis overvåkningen i Norge av alminnelige borgere og familier, som til dels dokumenteres av «Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll» (K-utvalget), og i de massive overgrep ved barnevernet mot utallige norske familier som dokumenteres i norske medier og internasjonale fora. 

NIMR består av «Gutteklubben Grei».  Her er kun gjengangere - både styret, rådgivende utvalg, direktør og ansatte. NIMR må som et minstekrav inkludere i sine organer ekspertise på de felt der menneskerettighetene er under angrep - men dette er tydeligvis altfor risikabelt for Stortinget? Før sommeren skal Stortinget oppnevne et nytt styre for de neste fem årene. Vi antar at Stortinget velger den samme overkjørselen av menneskerettighetene?

NIMR er tilsynelatende kun opprettet for å oppfylle kosmetiske krav for at Norge skal fremstå som et «A-land».

Men Norge hører definitivt hjemme i «B-gjengen» hva angår menneskerettigheter.

KKN skal bringe grundige analyser av NIMRs årsrapport til Stortinget for 2018, når den kommer. Men det gjør vi på engelsk - fordi slaget om Norges brudd mot menneskerettighetene foregår internasjonalt - mens Erna Solberg & Co holder pusten....

Powered by Cornerstone