Barnevernet/Torp & Salvesen i avisen Dagen: «Konsul Kowalski og norske familiers polititrakassering»

Torp & Salvesen i avisen Dagen: «Konsul Kowalski og norske familiers polititrakassering»

Barnevernet
Jan-Aage Torp, Einar Columbus Salvesen
29. Januar 2019
Torp & Salvesen i avisen Dagen: «Konsul Kowalski og norske familiers polititrakassering»Jan-Aage Torp & Einar Columbus Salvesen Torp & Salvesen i avisen Dagen: «Konsul Kowalski og norske familiers polititrakassering»

Den polske ambassaden er en av mange ambassader som over lengre tid har vært bekymret over det norske barnevernsystemets håndtering av deres statsborgere. I en toårsperiode har vi fulgt den polske konsul Slawomir Kowalskis arbeid for å yte konsulær bistand til polske statsborgere som har hatt problemer med det norske barnevernet. Vår erfaring i samarbeidet med ham i slike saker er at han fremstår som profesjonell, med integritet og med høye etiske standarder. I forbindelse med to norske familier som risikerte å bli fratatt sine barn på feil grunnlag har Kowalskis støtte hatt stor betydning også for dem, slik at ikke også disse to sakene skulle ende opp som nye forbrytelser fra systemets side.

Den 15 minutter lange amatørvideoen som ble publisert på noen nettsteder torsdag 24. januar, viser Kowalskis ryddighet i forhold til barnevernet og politiet på Hamar. Vi konstaterer imidlertid at politiet manglet både kunnskap og respekt for den internasjonale lovgivning om konsulære rettigheter og plikter.

Det fremgikk at det var snakk om å være tilstede på et møte med barnevernet, et foreldrepar og deres barn, og videre at foreldrene og også barnet ønsket hans tilstedeværelse. Barnevernet ville ikke gå med på dette. Men han ba kun om å få gjøre sin konsulære plikt med å bistå en polsk familie som følte seg i nød på grunn av barnevernets håndtering av deres barn. Politiet viste liten evne til å tilpasse seg denne situasjonen, men reagerte helt ensidig ved å nærmest dytte Kowalski og hans polske medarbeider ut av bygningen og forby dem å oppholde seg i Hamar det neste døgnet.

I denne videoen får verden og Norge se hvilke virkemidler som benyttes i økende grad av barnevernet, assistert av politiet. Ikke bare én politibetjent, men syv-åtte som rykket ut for å «verne barnevernet» mot én konsul og hans psykolog-medarbeider som var tilkalt av den polske familien. Får dette noen som helst konsekvenser for Hamar politikammer og Hamar barnevernkontor?

Den uverdige håndteringen av Kowalski på Hamar i 2018, og indirekte også familien som ønsket Kowalskis bistand på møtet, er slett ikke enestående. Vi er personlig involvert i flere barnevernsaker, saker vi kjenner i detalj, som med norsk-etniske familier som opplever unødig brutal fremferd av politiet og barnevernet. At barnevernkontorer og politi i «vernets» tjeneste, nå gjennom flere år har kunnet utøve sin makt/sine roller på denne måten, vitner om at systemet og verdiene har spilt fallitt. Vi står overfor en alvorlig krise som en rettsstat og i folks rettsoppfatning.

Vi samarbeider med en rekke ambassader i Norge som opplever at deres landsmenn blir overkjørt av barnevernet. Polens problemer ligner til forveksling på hva andre land opplever i Norge. Vi er kjent med at EU-landenes konsuler kommuniserte samlet i 2017 sin bekymring over barnevernet i et møte med Utenriksdepartementet.

Torp & Salvesen i avisen Dagen: «Konsul Kowalski og norske familiers polititrakassering»

Som psykolog og pastor har vi ulike ståsteder trosmessig og faglig, men vi forenes i vårt engasjement for barn og foreldre (=familier) som svært ofte opplever akuttinngrep på grunnlag avspekulative og svakt funderte «bekymringsmeldinger» og uverdig behandling i etterkant. Vi ser at barnevernkontorene ofte misbruker psykologisk teori og bryter lover og forskrifter for å gjennomføre oppsplitting av familier uten skjellig grunn.

Kostbare plasseringer gjøres av barn i fosterhjem og institusjoner, mens vår erfaring er at i de fleste tilfeller ville det vært bedre for barnet selv, og samfunnsøkonomisk bedre, å finne gode løsninger innenfor familiens rammer. Dette krever imidlertid relasjonskompetanse og samarbeidsferdigheter langt utover det vi erfarer altfor mange barnevernkontorene er i stand til. Isteden møter vi ufleksible og lukkede kulturer med liten evne til å ta inn ny kunnskap, enn si innrømme feil. Ikke sjelden motarbeider barnevernet entydige beslutninger i fylkesnemnd, tingrett og lagmannsrett. Løsningen er slett ikke mer penger og lengre utdannelse, men en grunnleggende respekt for familienes integritet og egenverdi, uavhengig av kulturelt og livssynsmessig ståsted.

Det er noe riv ruskende galt når SSBs egne tall viser at nesten fem barn tas fra sin familie hver bidige dag i Norge som jo har kun fem millioner innbyggere. Det er en urovekkende høy andel.

Undersøkelser viser at barn oftest søker tilbake til sine biologiske foreldre ved fylte 18 år, til tross for barnevernets dom over foreldrene. Ingen foreldre er fullkomne, men vi tror at familien er den beste ordning for en bærekraftig utvikling for menneskeheten. Dette deler vi i høy grad med Kowalski.

Å gjøre Kowalski til «persona non grata» er ikke bare en skam - men nok et hjelpeløst forsøk på å rette baker for smed i regjeringens kamp for å tildekke systemets forbrytelser.

Powered by Cornerstone