Barnevernet/KKN medvirker i stortingshøring om ny barnevernlov

KKN medvirker i stortingshøring om ny barnevernlov

KKN Media
24. April 2021
KKN medvirker i stortingshøring om ny barnevernlov

Regjeringens lovproposisjon til Stortinget om ny barnevernlov (Prop. 133 L) blir behandlet i Familie- og kulturkomiteen, som arrangerer en videohøring tirsdag 27. april kl 12:15-14:18. KKNs styreformann Jan-Aage Torp deltar med et innlegg.

På torsdag kveld leverte KKN et to-siders notat til familiekomiteen, som er vedlagt.

I sin merknad til komiteen på onsdag skrev Torp på vegne av KKN:

KKN har vært engasjert i norsk barnevern siden 2015, og arbeider i Norge med barn og foreldre (familier), advokater, psykologer, sosionomer, prester, pastorer, imamer og diplomater. KKN samarbeider med europeiske miljøer som leverer vurderinger til EMD, Europarådet m.fl.

KKN er uroet over Prop. 133 Ls tydelige skjevheter og mangler, og vil i notatet ta opp bl.a. disse forhold:

Prop. 133 L tar ikke inn over seg kritikken mot barnevernet som ligger i dommene som er avsagt fra 2019. Dommene fra 2015-2018 er substansielt annerledes enn fra 2019. Dette svekker alvoret i Prop. 133 L, og gjør at proposisjonen allerede nå er i konflikt med EMK som har forrang foran norsk lov.

Prop. 133 L hevder å ville fremme «et styrket barneperspektiv», men bygger på selektive norske miljøer som er finansiert av BUF, og som ikke tar hensyn til vurderinger fra de mange barn som ikke blir spurt i grunnlagsmaterialet.

Prop. 133 L tar ikke alvorlig hensyn til foreldreperspektivet, noe som vil kunne ugyldiggjøre proposisjonen når den måles opp mot EMK og EMDs rettspraksis.

Prop. 133 L tar ikke tydelig opp hvilket rettslige ansvar som barnevernets arbeidere har for sine beslutninger og handlinger. Advokat Eldens rapport til Samnanger kommune (2020) peker på noen forhold. Advokater, leger, psykologer m.fl. må stå til ansvar for sine handlinger, men mektige barnevernsansatte fortsetter uten konsekvenser - endog etter graverende feil.

Prop. 133 L tar ikke opp at barnevernets kompetansemangel ikke løses ved et mastergradsstudium under de samme lærerkrefter som har formet norsk barnevern gjennom de siste 30+ årene. Det betyr bare mer av den samme inkompetanse. Det fordres en fundamental endring av hvilke fagmiljøer og føringer som faktisk utdanner barnevernets beslutningstagere.

Prop. 133 L tar kun slagordmessig opp barns og foreldres rettssikkerhet. F.eks. er «samtykke» en helligdom i vårt samfunn, men i sak etter sak tilsidesetter barnevernets ansatte barn og foreldre som ikke vil at barnevernet skal granske alle deres personlige forhold. Gjentatte ganger erfarer KKN at barnevernets krisemaksimering er grunnløs, og sakene henlegges - etter at barn og foreldre har fått sin hverdag ødelagt.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone