Vårt landsråd og internasjonale råd

Da KKN ble etablert den 21. april 1993 besto vi av et landsråd og et arbeidsutvalg. I 1996 opphørte denne styreformen, og isteden vedtok vi i vedtektenes paragraf 2 om «Organisasjon og arbeidsmåte» at:

«KKN ledes av et selvsupplerende styre med tre-seks medlemmer.»

Om landsrådet besluttet vi: «KKN har et landsråd som vil gi råd til styret om arbeidet. Landsrådet oppnevnes av styret, og vil kunne bestå av inntil 50 medlemmer fra ulike kirkesamfunn. Det nyoppnevnes hvert annet år. Landsrådet ledes av en formann, og møter én gang hvert år.»

Landsrådet ble nedlagt den 24. september 1998. Styreleder Jan-Aage Torp fikk i oppdrag å presentere kandidater til et nytt landsråd. 

KKN gjenopptok i desember 2016 arbeidet etter en pause på 15 år. Nå har KKN gjenvunnet sitt opprinnelige fokus, og styreleder Jan-Aage Torp holder på å identifisere kandidater til et nytt landsråd som vil arbeide side-om-side med vårt internasjonale råd. Vi regner med å ha kommet i mål med disse to sideordnede rådene innen utgangen av 2018.

Powered by Cornerstone