ICEJ - 22.mai 2016

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem: "Cape Town-erklæringen om Israel"

En linje i sanden - ICEJ: Globalt gjensvar mot den ærekrenkelse at Israel er en apartheid-stat
Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem
22. Mai 2016

Kristen Koalisjon Norge (KKN) tilslutter seg uttalelsen "Cape Town-erklæringen om Israel" fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (ICEJ).

På søndag 22. mai 2016 i Cape Town, Sør-Afrika ble en historisk erklæring avgitt av representanter for kristne i 80 nasjoner, "Cape Town-erklæringen om Israel". I en uke hadde ledere for ICEJ over hele verden vært samlet for første gang i Afrika til rådslagninger, og erklæringen ble avgitt sammen med Africa for Israel Christian Coalition (AFICC) som var vertskap sammen med oss. Med oss hadde vi Sør-Afrikas ambassadør til Israel, Arthur Lenk, kristne ledere i andre organisasjoner fra 40 nasjoner, jødiske embedsmenn, og ledere for den kristne kirke i Sør-Afrika.

1. Innledning.

I tidens løp er det perioder da folk med god samvittighet er tvunget til å stå modig frem og proklamere noen unektelige sannheter. Det er også øyeblikk hvor slike erklæringer er mer påkrevd.

Gjennom de siste tiårene har en løgn maskert som en sannhet, bevisst blitt utsendt fra et sted som bare styrket kraften til denne løgnen.

Den ærekrenkelse om at Israel er en apartheidstat beslektet med det rasistiske regimet som en gang styrte Sør-Afrika, og utstedt av Durban-konferansen om rasisme i 2001, har forårsaket omfattende skader over hele verden. Det har fremmet rasehat og antisemittisme, og produsert en misledet boikottbevegelse opp mot staten Israel uten rot i virkeligheten og helt imot hensikten om fred.

Som kristne ledere, samlet fra hele verden her i Cape Town, Sør-Afrika, forkynner vi et budskap om en udiskuterbar sannhet, for å få slutt på løgnen.

Som representanter for millioner av kristne over hele verden, er vi her for å stadfeste sionismen som den legitime nasjonale frigjøringsbevegelse for retur av det jødiske folk til sitt fedreland. Etter 2000 år i eksil, er den nye tids jødiske suverenitet i landet Israel fortsatt en helt og holdent rettferdig historisk handling.

Derfor ønsker vi å ta opp aktuelle teologiske og politiske spørsmål knyttet til Israel.

2. Teologiske bekymringer.

Bibelsk sionisme, også kjent som kristen sionisme, er en teologi som følges av hundrevis av millioner av kristne over hele verden, og bekrefter det jødiske folks rett til å vende tilbake til sine forfedres hjemland. Teologien er basert på Guds paktsløfter til det jødiske folk, løfter som er ugjenkallelige ifølge våre hellige skrifter. Derfor utfordrer vi, på bibelsk og moralsk grunn, de kristne som gjennom feilaktige teologiske begrunnelser har sluttet seg til den anti-sionistiske apartheid-ærekrenkelsen, og som har engasjert seg i anti-israelske boikottkampanjer.

Gjennom Abrahamspakten utvalgte Gud Abraham og hans naturlige etterkommere til å føde en nasjon som Han skal forløse verden gjennom. For å gjennomføre dette målet, testamenterte Han evigvarende et land til dem.

Selv om folket ble forvist av Gud selv, ble det jødiske folk også lovet en guddommelig, fremtidig opprettelse i sitt land, slik vi har sett i moderne tid. Denne lovede opprettelsen er bekreftet gjennom hebraiske og kristne skrifter – på samme måte deres nasjonale kall til igjen å bli et «lys for nasjonene.»

Vi avviser derfor erstatningsteologien og lignende kristen lære som fornekter den varige pakten og forholdet mellom landet, folket Israel og deres Gud. Israels rett og skjebne til å bli gjenopprettet som en nasjon i deres forfedres hjemland, har aldri gått tapt på grunn av det jødiske folks avvisning av Jesus. Heller ikke har kirken erstattet Israel som Guds eneste forløsende utsending i verden.

Denne falske teologien har gjort utallig skade opp gjennom århundrene, og i kjølvannet av Holocaust må den aldri få lov til å påføre mer skade på det jødiske folk. Vi forplikter oss til brorskap og fellesskap mellom kristne og jøder, og deler gjensidig respekt for våre bånd, våre likheter og ulikheter.

3. Politiske bekymringer.

Den anti-israelske apartheid-ærekrenkelsen har, av like utilgivelige årsaker, fått kraft i både vestlige land og i utviklingsland. Dette burde aldri blitt akseptert.

Apartheidregimet i Sør-Afrika var entydig grusomt og umoralsk, og undertrykte de fleste av sine egne borgere basert på rase. Den israelsk-palestinske konflikten er en helt annen situasjon, og inneholder i hovedsak en tvist mellom to folk som hevder rettighetene til de samme landene. Dette er et problem som dessverre er et altfor vanlig et i dagens verden.

Videre er det en løgn å skildre Israel som en vestlig opprettet koloni i Midtøsten. Israel ble gjenfødt som en nasjon i en tid med avkolonialisering over hele verden, da landet var lagt under det osmanske riket, og ble satt av til å bygge nasjonalstater for urfolk.

Det juridiske grunnlaget for en rekke arabiske stater i regionen i dag, hviler i stor grad på det samme rettslige grunnlaget og de samme rammene som da Israel ble rekonstituert for det jødiske folk, og internasjonalt anerkjent som urfolk til Palestina.

Å stille spørsmål ved lovligheten eller legitimiteten til en av disse statene i Midtøsten, er å stille spørsmål ved lovligheten og uavhengigheten til dem alle.

De vestlige land må bekrefte sin anerkjennelse av det jødiske folks historiske og moralske rettigheter til deres gamle hjemland, og å forsvare Israel fra det skammelige forsøket på å undergrave dets eksistens.

Samtidig må utviklingsland anerkjenne og behandle Israel som en lovlig opprettet stat bygget på de samme prinsippene og retten til selvbestemmelse, som fødte og fortsatt underbygger deres egne suverene nasjonale selvstendighet.

Det jødiske nærvær i landet Israel kan aldri likestilles med rasisme eller kolonialisme. Heller ikke kan det noen gang betraktes som en utenlandsk okkupant; på samme måte som et folk ikke kan kolonisere eller ulovlig okkupere deres forfedres hjemland. Israel er rett og slett et unikt historisk eksempel på et landflyktig folk som med rette er ført tilbake til sitt eget land. Mange andre folkeslag har lengtet etter dette.

De palestinske araberne, som hevder en rett til et nasjonalt hjemland i noen eller alle av de samme områdene, har blitt tilbudt en selvstendig stat ved flere anledninger - med Israels samtykke. Imidlertid har de gjentatte ganger avvist slike tilbud fordi de da ville ha tillatt jødisk suverenitet å fortsette i deler av landet.

Inntil den palestinske ledelsen står samlet i sitt ønske, vilje og evne til å leve i fred med den jødiske staten Israel, skulle andre nasjoner la være å anklage eller straffe Israel for fraværet av fred mellom de to folkene. Mens det internasjonale samfunn venter på at den dagen skal komme, må de respektere Israel som en demokratisk nasjon, og akseptere Israels rett og frihet til å forhandle og bestemme de fremtidige grensene med sine arabiske naboer, uten utilbørlig press eller dårlig gjennomtenkt fordømmelse. Israel må også gis rett til å eksistere i fred og sikkerhet og til å forsvare seg fra alle interne og eksterne trusler.

Vi erkjenner videre at staten Israel har arbeidet etter ånden i sin grunnleggende erklæring. De har respektert og beskyttet de sivile og religiøse rettighetene og frihetene til de eksisterende ikke-jødiske samfunnene i Israel.

Vi er også bevisst på og takknemlig for at Israel opprettholder religionsfrihet for alle folkeslag.

De har vært eksemplariske i sitt engasjement for å sikre og garantere tilgangen til de hellige stedene for alle trosretninger i Det hellige land, blant annet i Jerusalem. I denne forbindelse kan vi ikke akseptere det eksklusive muslimske krav på Tempelhøyden i Jerusalem, og mener jøder og kristne bør tillates større tilgang til å besøke og be på dette religiøst og historisk viktige stedet. Dette er et spørsmål om likhet og rettferdighet. Til slutt vil vi bekrefte det jødiske krav og tilknytning til byen Jerusalem, som dateres tilbake i årtusener. Jerusalem er og bør forbli Israels udelte hovedstad.

Konklusjon 

Vi er bevisste på at det jødiske folks guddommelige kall tilbake til deres historiske hjemland, har store løfter og velsignelser for hele verden. Vi er oppmuntret over at Israel i dag er et fritt og liberalt demokrati, og et lysende fyrtårn av håp i en urolig region hvor demokrati og menneskerettigheter, samt rettferdighet og frihet, altfor ofte trampes i stykker.

Vi vil fortsette å løfte frem disse sannhetene om Israel for å øve innflytelse på våre statsledere, kirker og lokalsamfunn over hele verden i forsøk på å sikre Israels frihet og skjebne sammen med våre egne nasjoner.

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem: "Cape Town-erklæringen om Israel"

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone