Uttalelser/Ny seier for staten mot bloggeren som æreskjelte pastor Torp

Ny seier for staten mot bloggeren som æreskjelte pastor Torp

Side 5-innlegget i Norge Idag: Fredag 5. mai 2017
Finn Jarle Sæle
02. Mai 2017

Statsadvokaten i Oslo har igjen vunnet en viktig seier i kampen mot nett-trollfakter, æreskjelling og karaktermord av alle slag. Det er interessant at staten har ført saken for pastor Torp av prinsipielle grunner.

 

Ny seier for staten mot bloggeren som æreskjelte pastor Torp

Denne dommen mot uthenging på nett får presedens og klargjør presseetikken. Hensynsløs media-adferd, utskjelling og karaktermord går ikke inn under ytringsfriheten.

 

Bloggeren ble først enststemmig dømt i Oslo Tingrett den 25. januar 2016 for å ha krenket pastor-paret Jan-Aage og Aina Torp gjennom mer enn fire år. Men bloggerens forsvarer, Brynjar Meling, anket dommen til Borgarting Lagmannsrett. Retten godtok å behandle lovanvendelsen, men ikke bevisførselen og skyldspørsmålet. På fredag tapte bloggeren også ankesaken i Borgarting lagmannsrett. På nytt en enstemmig dom.

I 2014 ble han anmeldt av pastor-paret for gjentatte ganger å ha kalt Torp for psykopat, narsissist og horkarl. Dette hadde pågått over lang tid og i hundrevis av blogginnlegg.

Oslo Tingrett dømte bloggeren for overtredelse av straffeloven § 390 a til en bot på 12 000 kroner, subsidiært fengsel i 20 dager - «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».

Hans advokat, Brynjar Meling, mente at nevnte paragraf ikke rammer blogginnlegg, men er ment å beskytte mot direkte henvendelser, for eksempel gjennom telefon eller tekstmelding, og ville derfor ha ny behandling i Lagmannsretten.

– Man trenger overhodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er, sa Brynjar Meling i sin sluttprosedyre i Oslo Tingrett. Men Oslo Tingrett var uenig, og har altså nå fått støtte fra Borgarting Lagmannsrett, som skriver: «Bruk av blogg er vanlig, og det er behov for å gi vern mot hensynsløs atferd ved bruk av internett. (…) Lagmannsretten legger vekt på at en blogg ligger offentlig tilgjengelig på internett for alle og enhver». Bloggen «var beregnet på å skulle spres innen det aktuelle religiøse miljøet». Retten legger til grunn at «bloggeren» var klar over at hans uttalelser kom til Torps kunnskap, noe han også ønsket. Torp var navngitt i blogginnleggene».

Lagmannsretten fastslår at bloggerens samlede bloggproduksjon ikke er saklig tros- og religionskritikk, men heller «sjikanøs og trakasserende personforfølging av Torp».

Selv om Torp er en offentlig person, som må tåle mer enn andre, er «grensen overtrådt i dette tilfellet». Lagmannsretten synes også at kritikken har vært «drevet av et personlig forfølgelsesmotiv».

Lagmannsretten avviser også at denne bloggen kan være vernet av ytringsfriheten: Slik denne saken ligger an, er «bloggeren» ikke vernet av ytringsfriheten, selv om enkeltstående uttalelser i blogginnleggene isolert sett ikke ville være straffbare. Det er den samlede helthetsvurderingen som er avgjørende.»

Vesentlig i denne saken er at statsadvokatembedet i Oslo var aktor på vegne av Oslo Politikammer og pastor-paret Torp. Rettssamfunnet og presseetikken er ved denne dommen effektivt etablert også på internett - hvor det lenge har vært fritt fram for injurier.

Powered by Cornerstone