Notater/Krever full omlegging av Barnevernet

Krever full omlegging av Barnevernet

Jan-Aage Torp
07. August 2009
Krever full omlegging av Barnevernet

Jeg er blitt spurt om hva jeg mener om Barnevernet i vårt land.
La meg si med en gang: Jeg er POSITIVT for VERN AV BARNA!
Men som politiker vil jeg arbeide for en full omlegging av institusjonen Barnevernet.

Barnevernet imot Bibelen

Til tross for at det finnes enkeltstående gode medarbeidere i Barnevernet, er mitt klare inntrykk gjennom mange års observasjon at Barnevernet er grunnleggende i opposisjon til Bibelens ord om familien, samt Grunnloven og Europakonvensjonen. Det er selve fundamentet i Barnevernet som er feil. Derfor vil jeg arbeide for en full omlegging av Barnevernet.

Det finnes så mange gruoppvekkende historier om overgrep fra Barnevernets side, at jeg ville være fullstendig inkonsekvent om jeg skulle kjempe imot abort uten samtidig å ta et klart oppgjør med Barnevernet.

Som politiker vil jeg kjempe for ufødte OG FØDTE BARN!

Og når jeg kjemper imot det nye makkverket av ekteskapsreform som regjering og storting presterte i inneværende stortingsperiode, ville jeg være fullstendig inkonsekvent om jeg ikke tar et klart oppgjør med Barnevernet.

Som politiker vil jeg kjempe for ekteskap mellom EN mann og EN kvinne, samt for den tradisjonelle FAMILIEN!

Grunnloven

Grunnloven og de europeiske menneskerettigheter er mer enn mye annen lovgivning i verden, bygd på kristne verdier. Derfor er det «interessant» at barnevernet opponerer mot dette. Grunnloven § 102
«Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde». Barnevernet bryter dette systematisk ved hjelp av politiet eller ved hjelp av trusler om politi. Det er hjemmel barnevernsloven for å bryte Grunnloven. Tro det eller ei!

Europakonvensjonen

Europakonvensjonen artikkel 8 blir systematisk forkastet av barnevernet.
Artikkel 8 – Retten til respekt for privatliv og familieliv
1 Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
2 Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Norge er dømt i Strasbourg for brudd på Europakonvensjonen, de europeiske menneskerettigheter (Adele-saken).

Kristent Samlingsparti

Jeg er stolt av å stille som førstekandidat for et politisk parti som klart har markert sin støtte til familien, og attpåtil har uttalt seg direkte imot Barnevernets grenseoverskridende adferd. La meg sitere fra Kristent Samlingspartis program:
I et harmonisk samfunn er det foreldrene som gir barna en trygg og omsorgsfull oppvekst. Trygghet i oppveksten er en forutsetning for at barna skal vokse ut av barndommen og bli selvstendige og ansvarsbeviste borgere. Samfunnet har imidlertid forandret seg betydelig, til flere uheldige former for familieforhold.

Det at ekteskap, og andre stabile familieforbindelser, blir oppløst, får store følger for barna. Vold og omsorgssvikt kan følge med. Disse familieforhold gjør at barn trenger en bedre rettbeskyttelse, og fører også til at foreldrene trenger mer hjelp i omsorgsrollen. Et mål er derfor at barnevernet forbedres, og at det blir tatt rettssikkerhetsmessige hensyn til barn og foreldre. Barnets beste må komme i sentrum, i enhver familieoppløsning, og at hjelp gis til foreldre som ikke greier omsorgsoppgaven.

Foreldre må alltid varsles først, før barnevernet kan behandle saken. Alle foreldre bør ha rettshjelp, og gis økonomisk støtte der kostnadene ikke kan dekkes av egen økonomi. I alle saker der omsorgsovertagelse er resultatet, må det allikevel utgangspunktet være at barn har det best hos foreldrene. Dette kan imidlertid ikke gjelde der vold og mishandling er påført barna.

Beviselig vold og omsorgssvikt må legges til grunn for å skille biologiske foreldre fra barna ved tvang. Der hvor det blir gjort vedtak om omsorgsoverdragelse, må først den nærmeste i familien kontaktes som et fremtidig alternativ til fosterhjem. Besteforeldre kan i denne forbindelse være en god løsning, dersom de mener de har kapasitet til å påta seg oppgaven. Dette må nedfelles i barnevernsloven, slik at besteforeldre gies lovmessig rett til samvær med barnebarna.

Det har blitt et mer hensynsløst samfunn, der seksuell utnyttelse av barn har fått et større omfang. Denne seksuelle utnyttelsen av barn må få en langt strengere stafferamme.

Vi vet også at uskyldige personer er idømt uberettiget straff. Dette har store konsekvenser for vedkommende, ved at det er vanskelig å bli kvitt beskyldningene. I slike tilfeller må vedkommende være berettiget til erstatning.

Kristent Samlingsparti vil:

-Alle som gifter seg skal få innføring i konfliktløsning i ekteskapet.
-Barnas nærmeste skal først kontaktes ved plassering i fosterhjem.
-Ved tvangssaker skal foreldre og barn ha full adgang og støtte i rettsapparatet.
-Kommunen må ha full dekning til utgifter i barnevernssaker.
-Alle saker av vold og omsorgssvikt avgjøres av rettapparatet.
-Alle barn skal ha rett til å vite hvem som er de biologiske foreldrene.
-Farskapsforholdet skal avgjøres ved DNA-test i tvilstilfeller.

Powered by Cornerstone