Livsrett/Opprop av 1934 om fosterdrap

Opprop av 1934 om fosterdrap

01. Juli 1934
Opprop av 1934 om fosterdrapSentrale underskrivere i 1934: Forstander T. B. Barratt (Filadelfia 1916-1940) og Biskop Johan Lunde (Oslo bispedømme 1922-1937). Lunde var kjent som «barnas biskop». Han skrev den kjente barnesangen «Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn»

Oppropet om fosterdrap undertegnet i 1934 av sentrale kristenledere i Norges hovedstad:

Til de kristne.

I denne tid gjør mange livssyn og opfatninger som avviker fra Guds lov, sig sterkt gjeldende i vårt samfund.

En kristen må ikke la sig lede bort fra den sunde lære som er gitt oss i Guds ord.

Med stor førførende makt kreves der nu nye bestemmelser, som tar sikte på å gjøre fosterdrap lovlig. - Blir disse bestemmelser vedtatt, svikter våre lover på dette punkt den kristne moral og innfører hedensk livssyn.

Ingen kristen må la sig smitte av dette vesen, som vil føre til ulykke både for dette og det kommende liv.

Ingen kristen må derfor gi sitt samtykke til dette lovforslag.

Ingen kristen må medvirke til fosterdrap, eller ha befatning dermed.

Vi minner de kristne kvinner om ordet: "Kvinnen skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt hun blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tugtighet." (1. Tim. 2,15.)

Vi minner de kristne menn om ordet: "Mennene er skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer." (Ef. 5,28.) - Ut fra dette ord plikter de ved avholdenhet og selvtukt å ta hensyn til sine hustruer. -

Den begrensning som ligger i disse ord er den lov som gjelder for kristne i ekteskapet i dette forhold.

Ordene er gitt hver enkelt mann og kvinne til rettledning. Begge parter er her stillet inn for Guds åsyn. Intet annet menneske, det være læge eller andre, kan gis rett til her å gripe inn i forholdet mellem ektefolk, slik som de nye lovforslag gir uttrykk for.

Blir en kvinne overrumplet av synd mot det sjette bud, gjelder Jesu lov: Søk tilgivelse hos Ham som har tilgivelse i eie, og synd ikke mere. - En slik kvinne synder dobbelt ved å la sig behandle efter den anvisnimng lovforslaget gir. Hun blir skyldig i både hor og mord.

Behandlingen kan tillike medføre sterilitet [6], og dermed har en ugift kvinne mistet den moralske rett til senere å inngå ekteskap.

Ingen menneskelig lov kan omstøte Guds lov.

Blir en hedensk lov vedtatt, som landets lov, faller alle de som følger den under Jesu dom.

Vi vil minne alle de kristne om at de efter nestekjærlighetens lov har den helligste forpliktelse til å støtte alt arbeid, som på rett og sund måte, søker å hjelpe barnerike familier som er vanskeligstillet med hensyn til hus og livsophold, og efter beste skjønn støtte alt som vil lette menn og kvinner i moden alder til inngåelse av ekteskap.

Underskriverne er:

Johan Lunde, Oslo biskop; for Den Katolske Kirke i Norge: Jac. Mangers, biskop av Selja; Metodistkirken ved Yngvar Johansen, pastor; for Den Evangelisk Lutherske Frikirke: K. A. Andersen, formann; Albert G. Lunde; T. B. Barrat, forstander for menigheten Filadelfia; for Den Fri Evangeliske Alliance Misjon: L. Monsen - H. Storm, forstandere; og for Baptistsamfundet: J. A. Øhrn.

Etter underskriftene er det tilføyd:

Den kvinne eller mann, som bryter med det syn, som her er fremholdt vil uvegerlig falle under Guds dom ifl. Math. 18,18.

Powered by Cornerstone