Stortingsvalg 2017 Tror på borgerlig seier

Stortingsvalg 2017 Tror på borgerlig seier

Norge Idag - 4. august 2017
Jan-Aage Torp
01. August 2017

POLITIKK: De tror alle på 4 nye år for Erna Solberg. Vi har snakket med tre førstekandidater på høstens lister til stortingsvalget 2017, og stilt dem de tre samme spørsmålene.

1) Meningsmålingene før stortingsvalget er mer spennende enn på mange år. Hva er mulighetene for å sikre et fortsatt flertall for en ikke-sosialistisk regjering?

2) Hvilke saker og anliggender brenner du spesielt for?

3) Hva skal til for å sikre en fornuftig Israel-politikk i neste stortingsperiode der Israel gis den nød-vendige sikkerhet?

Stortingsvalg 2017  Tror på borgerlig seierFørstekandidatene Steinar Reiten (KrF, Møre & Romsdal), Hans Fredrik Grøvan (KrF, Vest-Agder), og Tomas Moltu (PDK, Hordaland)

Steinar Reiten (1. kandidat for KrF i Møre og Romsdal):

1. Jeg føler meg rimelig trygg på at vi også får en ikke-sosialistisk regjering i neste stortingsperiode hvis KrF, Høyre, FrP og Venstre beholder flertallet på Stortinget. Vi i KrF har sagt at vi ønsker en regjering bestående av Høyre og flest mulig sentrumspartier, og at vi mest sannsynlig går i opposisjon hvis dette ikke lar seg realisere. Hvis det likevel er ikke-sosialistisk flertall, så har vår partileder Knut Arild Hareide sagt at det ikke er en prioritert oppgave for KrF å felle en ikke-sosialistisk regjering som vi selv ikke er med i, ved første anledning. Underforstått: En slik regjering kan bli dannet, men den må da forholde seg til KrF som et konstruktivt opposisjonsparti uten en samarbeidsavtale. De som skaper usikkerhet i en slik situasjon, er FrP. De har et landsmøtevedtak på at de ikke vil støtte en regjering de ikke selv er med i, og er dermed klare for å skape kaos på borgerlig side hvis de ikke får det som de vil når det gjelder regjeringsspørsmålet. Uansett, nå er det opp til velgerne å sikre et fortsatt ikke-sosialistisk flertall på Stortinget. Da har de fire partier å velge mellom, og av disse fire partiene er det KrF som står som garantisten for en politikk med Bibelen som etisk rettesnor.
 
2. Jeg ble aktiv i KrF på grunn av partiets kompromissløse linje når det gjelder ærefrykt for livet: Kampen for å sikre ufødt liv menneskeverd og rettsvern, og motstand mot aktiv dødshjelp, er fremdeles de sakene som bidrar mest til å holde liv i mitt politiske engasjement. Når det gjelder andre saker, så mener jeg at vi nå trenger en betydelig økt satsing på Forsvaret. Trusselbildet er i endring, både når det gjelder vår store nabo i øst og terrortrusselen. Jeg er derfor glad for at jeg og Møre og Romsdal KrF fikk landsmøtet vårt med på to viktige forsvarspolitiske vedtak: Å sikre at Heimevernet blir videreført med dagens struktur og bemanning (herunder videreføring av Sjøheimevernet), og å vurdere en opptrapping av forsvarsutgifter til 2 % av BNP, i tråd med våre forpliktelser i NATO. Jeg regner meg også som en dedikert venn av Israel og det jødiske folk, og jeg vil arbeide aktivt for et  nært og vennskapelig forhold mellom Norge og Israel med videre utvikling av gode forbindelser innen handel og kultur.
 
3. Aktiv og innbitt motstand mot alle forsøk på handelsmessig og kulturell boikott av Israel. Samtidig kan Norge gjennom å bygge vennskap og tillit mellom norske og israelske myndigheter spille en aktiv rolle for å senke konfliktnivået og bedre forholdet mellom folkegruppene i området. Mange har en tendens til å glemme at Israel er et velfungerende demokrati der ulike politiske grupperinger også står for ulike tilnærminger til hvordan konfliktene mellom jøder og palestinere skal løses. Det er viktig at vi spiller på lag med konstruktive krefter som arbeider for fredelig sameksistens. Først når israelerne kan stole på norske myndigheter som ekte, varme og velmenende venner kan vi gå inn i en slik rolle.
 

Hans Fredrik Grøvan (1. kandidat for KrF i Vest-Agder):

 
1. KrF går til valg på en regjering utgått fra flest mulig sentrumspartier og H. Vi tror det vil gi landet vårt en regjering som vil føre en politikk som svært mange vil støtte. Jeg tror mulighetene er gode for å sikre et ikke-sosialistisk flertall. 
 
2. Jeg ønsker at de kristne om hvert enkelt menneskes uendelige verdi skal prege samfunn og skole. Den kristne kulturarven skal løftes fram som et grunnlag og en inspirasjon for å bygge det norske samfunn i framtida. Derfor er det viktig å ta vare på K-en i KRLE og et hvert barns rett til å kjenne sin mor og far.
Det er også viktig å bidra til fortsatt å hjelpe mennesker i nød og sikre at Norge deler sin rikdom med andre både i og utenfor landets grenser.
Vi må også sørge for at vi kan skape bedre infrastruktur slik at regioner kan knyttes sammen og flere reise kollektivt og miljøbevisst.
Det er også viktig at vi skaper nye grønne arbeidsplasser som kan bidra til det grønne skiftet.
 
3. Det er viktig for KrF og jeg å bidra til mer kunnskap om Midt-Østens eneste demokrati, forstå landets sikkerhetsmessige utfordringer og sørge for at de kan leve innenfor trygge grenser.
Vi skal også bidra til å skape fred i M- Ø, men en fred som må basere seg på at Israel anerkjennes som et selvstendig land av palestinske myndigheter og de arabiske landene rundt.
Vi skal bidra til å bygge bedre relasjoner mellom Norge og Israel, mer samarbeid på handel, teknologi og forskning.
Det vil være til nytte og glede for begge land.
Bistanden til palestinske myndigheter må følges opp og kontrolleres slik at ikke bistandspenger blir benyttet til premiering av palestinske terrorister gjennom utbetaling av fangelønn. Heller ikke må det utbetales støtte til lærebøker som oppfordrer til jødehat og fornektelse av Israels eksistens. Hvis ikke dette opphører, må det få dramatiske konsekvenser for norsk bistand til palestinske myndigheter.

Tomas Moltu (1. kandidat for Partiet De Kristne i Hordaland):

1) Mulighetene er fremdeles gode. En utfordring er venstre sine utjevningsmandater. Når Venstre faller under sperregrensen ved dette valget er det viktig at velgerne deres går til et annet borgerlig parti. Det er og viktig at den borgerlige siden henter velgere fra Senterpartiet og her er PDK et godt alternativ. Ved noen målinger siste året har PDK kunnet spille en avgjørende rolle bare med en svært begrenset representasjon. Vi vil garantere for et borgerlig samarbeid som inkluderer FrP.

2. A) Retten til liv, B) styrke familien, C) Flytte makt nedover og ut til folket (dette innebærer og skattelette)

3. Få Partiet De Kristne inn på Stortinget. Ikke noe annet parti kan måle seg med det forholdet vi har til Israel. Samtidig har vi opparbeidet et usedvanlig godt forhold til kurderne og bidrar i deres relasjon til Israel.

 

Powered by Cornerstone