Advarer staten mot tvang overfor trossamfunnene

Advarer staten mot tvang overfor trossamfunnene

Ny lov om trossamfunn
Jan-Aage Torp
24. Mars 2017

Professor Heiner Bielefeldt advarte i sitt innspill til MR-Forum på Det juridiske fakultet mot å tenke feil om statlig støtte til trossamfunnene.

Advarer staten mot tvang overfor trossamfunneneTROSSAMFUNN: Spesialrådgiver i Norges Kristne Råd, Dag Nygård, og professor i menneskerettigheter, Heinar Bielefeldt, advarer norske myndigheter mot tvang overfor trossamfunnene.Advarer staten mot tvang overfor trossamfunneneTrond Bakkevig, prost i Den norske kirke, mener at det må stilles strengere krav til å bli definert som et trossamfunn enn at «to eller tre er samlet».Spørsmålene som ble tatt opp, er aktuelle i forbindelse med forslaget til en ny felles lov om tros- og livssynssamfunn som etter planen skal sendes ut på høring allerede i vår, der skal blant annet alternativer til dagens finansieringsordning legges fram.

– Menneskerettighetene bør gi veiledninger til den politiske diskusjonen, ikke brukes til å undertrykke trossamfunn, poengterte den tyske professoren.

Heiner Bielefeldt er filosof, historiker og katolsk teolog, samt professor II ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Menneskerettigheter

MRForum arrangeres av Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) ved Det juridiske fakultet i Oslo, og inviterte nylig til en samtale om «Menneskerettslige krav til tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte».

De som deltok i panelet var Heiner Bielefeldt som også er professor i menneskerettigheter ved det tyske Erlangen-universitetet, og i tillegg spesialrapportør i religions- og trosfrihet i FN, Vibeke Blaker Strand, professor ved Institutt for offentlig rett i Oslo, Trond Bakkevig, prost i Den norske kirke (og tidligere styreleder ved SMR), Æsæl Manouchehri, nestleder i Likestilling, integrering og mangfold (LIM), og Ingvill Thorson Plesner, forsker ved SMR.

Staten kan be om en skriftlig redegjørelse fra trossamfunnene om likestilling og lignende. 

Finansiering

På MR-forum ble det diskutert i hvilken grad ulike modeller for finansiering til tros- og livssynssamfunn ivaretar Norges menneskerettighetsforpliktelser: Hvilke menneskerettslige krav kan og bør stilles til tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte? Er dagens offentlige finansieringsordning – og de alternative modeller som nå vurderes – i samsvar med disse kravene? Gjør de nok for å verne mot diskriminering på grunnlag av kjønn, legning og livssynstilhørighet? For å sikre ytrings- friheten?

Helhetlig tilnærming

Bielefeldt appellerte til norske myndigheter om å velge en holistisk (helhetlig) men- neskerettslig tilnærming:

– Alle menneskerettigheter er ifølge Wienerklæringen i 1993 «universelle, udelelige, gjensidig relatert og avhengig av hverandre». Om vi ignorerer eller marginaliserer en av menneskeret- tighetene, blir hele systemet av rettigheter svekket, understreket professor Heiner Bielefeld. Han mente det er tvingende nødvendig med en holistisk forståelse av menneskerettigheter av hensyn til religions- og trosfriheten.

Bielefeldt hevdet at staten må respektere den interne uavhengigheten innenfor religiøse og livssynsbaserte samfunn, samtidig som staten må sikre at de er fri fra all ytre tvang.

Vibeke Blaker Strand, professor ved Institutt for offentlig rett, advarte mot at å tro at trossamfunnene vil tilpasse seg i likhet med Den norske kirke.

– Mitt forslag er at trossamfunnene må redegjøre for kjønnssituasjonen i sitt trossamfunn hvert år, og dette må offentliggjøres.

– Dette handler om noe mer enn hva som skjer i trossamfunnene. Det handler også om hvilke signaler staten gir. Hvis man aksepterer at dette er «indre selvstyre», og at der kan man gjøre som man vil, så aksepterer man noe som ikke bør være en isolert sfære.

Trond Bakkevig, prost i Den norske kirke (og tidligere styreleder ved SMR) tok for seg minstekravet til at et trossamfunn kan godkjennes: 

– Jeg syns ikke vi kan godta at «hvor to eller tre er sam- let» er tilstrekkelig til å kunne defineres som et trossamfunn.

Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges Kristne Råd, påpe- kte i et innlegg fra salen:

– Vi løser ikke et diskrim- ineringsproblem ved å innføre et nytt diskrim- ineringsproblem – på grunnlag av trossamfun- nets teologi.

Det sa Nygård som har bak- grunn som pinsepastor gjen- nom mange år.

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone