KKN taler/Hets mot pinsekarismatikere som folkegruppe blir politianmeldt

Hets mot pinsekarismatikere som folkegruppe blir politianmeldt

Jan-Aage Torp
16. Mars 2020

Jeg har gjennom de siste årene fått merke at Facebook-gruppen «Stans pengepredikantene» engasjerer seg imot pinsekarismatikere i Norge. I 2019 førte gruppens desinformasjon til at Barneombudet politianmeldte TV Visjon Norge samt predikantene Rich Vera og Jan Hanvold, men Politiet henla anmeldelsene. Det finnes en rekke lignende eksempler på gruppens engasjement.

Når coronaviruset er overvunnet i Norge, vil jeg levere en politianmeldelse om forholdene nedenfor, og jeg tror det er grunnlag for at Politiet tar ut siktelse mot lederne av Facebook-gruppen «Stans pengepredikantene». 

Jeg viser til min KKN-lederartikkel den 2. mars: «EMK artikkel 9 blir brudt hver dag mot pinsekristne i Norge! Trengs det virkelig lovtillegg som beskytter verdens hurtigst voksende kristne bevegelse?»

Psykiatriske sykdomstilfeller?

Den 15. mars publiserte gruppen en tekst og videolenke av medlemmet Levi Fragell der en predikant fra Venezuela, Dionny Baez, ett år tidligere hadde profetert over meg i full offentlighet i et møte på TV Visjon Norge. Se videoen her. 

Hets mot pinsekarismatikere som folkegruppe blir politianmeldtSkjermdump mandag 16. mars 2020

Fragell skriver om profetien: 

«Denne profeten, Dionny Baez, er Visjon Norges yndlingsapostel, nylig fremhevet som favoritt av Jan-Aage Torp - etter tiggeskandalen basert på corona-frykt. Torp har distrubuert positive omtaler av helt «ville» mirakelmøter, med hylende unge og eldre slengt i gulvet av Ånden. Dette opptaket er fra tidligere samling, hvor Torp ble spådd en fantastisk fremtid i Gud rike.
NB. Jeg trekker nå frem endel facts og hendelser, siden Trine Eilertsen har aktualisert behovet for «folkeopplysning» om et oversett samfunnsproblem. Takk til Stans pengepredikantene og et fåtall varslere.»

Et annet gruppemedlem, Geir Olav Bye, fulgte opp en time senere med en kommentar:

«Når covid-19 er under kontroll, så er det helt klart at vi har en veldig stor jobb å gjøre innenfor psykiatri og psykisk helsevern, for her var det mye sykdomstilfeller å se... 😢»

Hets mot pinsekarismatikere som folkegruppe blir politianmeldtSkjermdump mandag 16. mars 2020

I skrivende stund - 17 timer senere - står kommentaren fortsatt på gruppens side, med støtteerklæringer fra flere andre.

Hets mot folkegruppe

Geir Olav Bye begår her hets mot en hel folkegruppe, nemlig pinsekarismatiske kristne som tror og praktiserer overnaturlig profeti. Å kalle menneskene i dette møtet for «sykdomstilfeller» som trenger «psykiatri og psykisk helsevern», er alvorlig hets.

Etter som medlemmet Bye skriver i en gruppe med fem administratorer/moderatorer, er det lederne som er ansvarlige for alt innhold (jfr straffelovens § 269 om Redaktørens ansvar for innholdet i trykt skrift eller kringkastingssending).

Om tilskuere til en Pride-parade hadde uttalt lignende ting om deltagerne i paraden med de mangesidige innslag og ytringer, eller tilskuere til en religiøs handling i en moské, ville dette naturligvis være hets mot mennesker som på ulike vis identifiserer seg med LHBTIQ-bevegelsen eller islam. Det nytter ikke å unnskylde seg med at paraden/handlingen var uforståelig eller underlig. Å håne og sykeliggjøre en folkegruppe pga deres adferd, er straffbart.

Høyesterett i 2020

To personer ble i januar dømt i Norges høyesterett for ytringer på Facebook. 

I den ene saken ble en kvinne dømt til en vilkårsdom på 24 dagar i fengsel for å ha kommet med hatefulle ytringer mot en samfunnsdebattant. I tillegg måtte kvinnen betale en bot på 25.000 kroner. Høyesterett mener at ytringen blir rammet av paragrafen som handler om hatefulle ytringer i straffeloven, og at dommen bidrar til å sette grensen for hvilke kommentarer som blir omfattet av denne paragrafen, og til dels straffenivået på slike lovbrudd.

Den andre saken gjelder en mann som kommenterte flere innlegg i en Facebookgruppe. Her mener Høyesterett at saken er med på å avgjøre hvor grensen mellom religionskritikk og straffbar hets mot trossamfunn går. Det å bli straffet for slike ytringer er ikke med på å svekke religionskritikken eller annen offentlig debatt som er vernet av ytringsfriheten, mente retten.

Bakgrunn: Navnet

Hets mot pinsekarismatikere som folkegruppe blir politianmeldtSkjermdump mandag 16. mars 2020

Bakgrunnen for Facebook-gruppens navn er NRK-dokumentaren i oktober 2016 «Pengepredikanten», som førte til dannelsen av gruppen «Stans Hanvold» (dvs. TV Visjon Norges gründer Jan Hanvold), og som straks utvidet sitt engasjement til å gjelde en rekke pinsekarismatiske predikanter og virksomheter, og derav byttet navn til det bredere «Stans pengepredikantene».

Bakgrunn: Formål

Gruppens ambisiøse formål er «å opplyse om pengepredikantenes uetiske virke, bremse og/eller stanse deres virksomhet.» Alle ytringer som publiseres offentlig, må antas å være for å oppnå dette. Å bremse eller stanse en annens virksomhet er sterke inngrep i medmenneskers liv.

Bakgrunn: Medlemmer, ledere, påvirkningskraft

Hets mot pinsekarismatikere som folkegruppe blir politianmeldtSkjermdump mandag 16. mars 2020

Gruppen har i skrivende stund 8.752 medlemmer, og den ledes av fem administratorer/moderatorer: Steinar S. Baar, Cecilie Erland, Aasmund Robert Vik, Oddbjørn Johannessen og Raymond Wedø. Utfra størrelsen og samfunnsposisjoner må denne gruppen anses som kunnskapsrik, økonomisk sterk, og med bred påvirkningskraft i det norske samfunn. Derfor er det ingen grunn til å unnlate å straffe gruppen ved dens ledere.

Bakgrunn: Penger

Fokuset i gruppens navn på «penger» og «predikanter» inngår i et mangeårig fokus i antikristelige bevegelser i Norge. Allerede da evangelist Billy Graham holdt sin kampanje i 1978 på Ullevål stadion i Oslo, var det en rekke anklager gjennom media om at Graham samlet inn penger til sin virksomhet. I tillegg ble han anklaget for å skremme barna ved sin forkynnelse, for å støtte USAs presidenter (i 1978: Jimmy Carter - i 2020: Donald Trump), og for å være en CIA-utsending. Graham var aldri profilert som pinsekarismatiker. Anklagene mot Billy Graham i 1978, og mot «pengepredikanter» gjennom Facebook-gruppen, går tidvis på konkrete innsamlinger, men for det meste gjelder anklagene at de overhodet samler inn penger for å bedrive kristen virksomhet. Det synes som at gruppen mener at den eneste legitime finansiering av kristen virksomhet er offentlige tilskudd gjennom stat, fylke og kommune.

Bakgrunn: Pinsekarismatikkens kjennemerker og omfang

Gruppens navn er misvisende, fordi de tusener av innlegg og kommentarer gjelder langt mer enn penger. Kjennemerker på pinsekarismatisk tro og praksis som frelse, tungetale, profeti, bønn, lovsang, forbønn, helbredelse, ytringer som å falle eller skjelve «ved Guds kraft», politisk engasjement - blir daglig gjenstand for hån, hets, mobbing m.m.

Pinsekarismatikken er idag verdens nest største kristne bevegelse: «Verdens fremste kirkelige statistiker, David B. Barrett, fremlegger tall som viser at pinsebevegelsen er den nest største kristne bevegelse i verden etter romerkirken, og vil ha vokst tallmessig fra 16 millioner pinsevenner i 1945 til sannsynligvis 740 millioner i 2025.» (Ref. Jan-Aage Torps kronikk i Aftenposten 2/2-2012, «Maktens problemer».)

Pinsekarismatikere er en benevnelse som er blitt benyttet i Norge siden 1990-tallet da forstander David Østby i Pinsebevegelsen foreslo samlebenevnelsen som ville kunne omfatte både de klassiske «pinsemenigheter» i Pinsebevegelsen og De frie evangeliske forsamlinger, Foursquare-bevegelsen, Trosbevegelsen, Maran Ata-menighetene, de frittstående karismatiske menigheter, karismatikere i historiske kirkesamfunn som Den norske Kirke og Den romersk-katolske kirke, Oase-bevegelsen, Ungdom i Oppdrag, samt de mange virksomheter og enkeltstående grupper som praktiserer en pentekostal kristendomsform. Siden årtusenskiftet har trolig hundrevis av nye pinsekarismatiske bevegelser etablert seg i Norge gjennom innvandrere fra alle kontinenter. Pinsekarismatikere består av både registrerte og uregistrerte trossamfunn (jfr «Lov om trudomssamfunn og ymist anna», 1969). 

Powered by Cornerstone